دلم از خيلی روزا با کسی نيست

تو دلم فرياد و فريادرسی نيست

شدم اون هرزه گياهی که گلاش

پرپر دستای خار و خسی نيست

ديگه دل با کسی نيست

ديگه فرياد رسی نيست

آسمون ابری شده

ديگه خار و خسی نيست

بارون از ابرا سبکتر می پره

هر کسی سر به سوی خودش داره

مث لاک پشت تو خودم قايم شدم

ديگه هيچ کس دلمو نميبره

ديگه دل با کسی نيست

ديگه فرياد رسی نيست

آسمون ابری شده

ديگه خار و خسی نيست

ماهی از پاشوره بيرون افتاده

شاپرک ها پراشون زخمی شده

نکنه تو گله ی بره هامون

گذر گرگ بيابون افتاده

ديگه دل با کسی نيست

ديگه فرياد رسی نيست

آسمون ابری شده

ديگه خار و خسی نيست

 

 

 منبع:
http://mehdi1665.blogfa.com