این روزها هوا خیلی غبارالود است!!

گرگ را ازسگ نمیتوان تشخیص داد...

هنگامی گرگ را میشناسیم که دریده شده ایم.

.

.

.

ـ اشتباه من این بود هرجارنجیدم لبخند زدم

 همه فکرکردن درد ندارم وضربه ها را محکم تر زدند!

 منبع:
http://uncannymind.blogfa.com