. . . 

این سه نقطه را برای تو گذاشته ام!

همیشه این ها نشانه سانسور نیست!

هزارحرف وتصویروخاطره دران خوابیده است!

مثل من که وقتی تورا نگاهت میکنم جزاین

سه نقطه بیشترنمیبینم:

" من "... تو ..." خدا ... "!

.

.

.

_ امان ازسکوتی که به دنبال سکوتت مرا فرا میگیرد...!

  وامان ازبغضی که همراهیش میکند...

  وامان ازاین سه نقطه های بی پایان...

  از واژه هایی که خود را در این سه نقطه های 

  بی پایان پنهان کرده اند ...!منبع:
http://uncannymind.blogfa.com