_گفتی دهانت بوی شیر میدهد

 رفتی...

حالا بوی سیگار

 مشروب...

 بوی دروغ هم میدهد!

  برگرد!!!


_ این که میکشم درد بی "تو"بودن نیست

تاوان با تو بودن است!منبع:
http://uncannymind.blogfa.com