خدایا...

جای سوره ی "عشق" در قرانت خالیست...!!

که این گونه شروع میشود:

(و قسم به روزی که قلبت را میشکنند و جزخدایت مرهمی نخواهی یافت)!منبع:
http://uncannymind.blogfa.com