گفتم:میری؟

گفت:اره!

گفتم:منم بیام؟

گفت:جایی که میرم جای دونفره.نه سه نفر!

گفتم:برمیگردی؟

فقط خندید...

اشک تو چشام حلقه بست.سرمو انداختم پایین

دستشو زیر چونم گذاشتوسرمو اورد بالا

گفت:میری؟

گفتم:اره!

گفت:منم بیام؟

گفتم جایی که میرم جای یک نفره نه دو نفر!

گفت:برمیگردی؟

گفتم:جایی که میرم راه برگشت نداره!!

من رفتم...اونم رفت!

ولی اون مدتهاست برگشته وبا اشکاش خاک مزار منو شستوشو

میده...!!منبع:
http://uncannymind.blogfa.com